ŻYWY RÓŻANIEC

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

Członkowie Żywego Różańca w dążeniu do świętości starają się naśladować Maryję - Matkę Jezusa i odmawiają różaniec - najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele rzymskokatolickim. Modlą się w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników, Ojca Świętego, rozwoju misji i innych intencji zalecanych przez Kościół.
Obecnie w skład wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii wchodzi 5"róż": 4 żeńskie i 1 męska. Każda "róża" gromadzi 20 osób. Opiekunem jest ks. Franciszek Lisiński.
Poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie jedną tajemnicę i w ten sposób w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.
Na czele róży stoi zelator lub zelatorka. Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych.